'my story'에 해당되는 글 636건

  1. 2015.02.03 Manila, Blackbird
일상_2015. 2. 3. 14:40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

모처럼의 휴일,

 

낯선듯 낯설지 않아진 Manila

 

길을 걷다 만나는 Restaurant.

 

익숙한듯 익숙치 않은 혼자 밥먹기.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

그래도, 맛있었다.

 

 

 

 

 

Posted by 창 - 鈗

댓글을 달아 주세요